ການຂະຫຍາຍຫນ້າເອິກໃນຜູ້ຊາຍ (Gynecomastia)

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 10-May-2023

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ