ການປິ່ນປົວດ້ວຍລັງສີແບບຮຸນແຮງ (IMRT)

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 29-Oct-2023

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ