ການຜ່າຕັດສັ້ນ Chin Implant

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 10-Jun-2023

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ