ການຜ່າຕັດthoracoscopic ວີດີໂອ (VATS)

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 11-Jun-2023

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ