ການແກ້ໄຂ myopia ສູງ /ICL ການຜ່າຕັດ (ທັງສອງຕາ)

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 20-Aug-2023

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ