ຄວາມດັນເລືອດສູງຂອງເສັ້ນເລືອດ

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 28-Aug-2023

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ