ບ່າໄຫລ່ແຂງ (Adhesive Capsulitis)

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 12-Jul-2023

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ