ມະເຮັງ Gallbladder

ວັນທີອັບເດດຫລ້າສຸດ: 22-Jun-2021

ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດເດີມ