ဤစာမျက်နှာသည် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးအတွက် ဆေးရုံမှ တစ်ခုတည်းသာ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု - အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးရုံများကို အခမဲ့ခေါ်ဆိုပါ။

Kliniczny Szpital Wojewodzki Nr Nr Mim. Sw. Jadwigi Krolowejej w Rzeszzowie

Podkarpackie, Poland

1989

ဖောင်ဒေးရှင်း နှစ်

33

ကုတင်များ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

Lwowska 60, 35-301 Rzeszow