Giám sát Holter 24 giờ

Ngày cập nhật cuối cùng: 30-Jan-2023

Ban đầu được viết bằng tiếng Anh