LEEP (Quy trình cắt bỏ điện phẫu vòng lặp)

Ngày cập nhật cuối cùng: 10-Mar-2023

Ban đầu được viết bằng tiếng Anh